AĞI-DASTAN

20 Yanvar şəhidlərinin müqəddəs ruhuna…
( O vaxt mən bu “Ağı-dastan”ı göz yaşları
içində yazmışdım, olanları unutmaq olmur və
unutmaq da lazım deyil…
Bütün Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Məkanları cənnət, ruhları şad olsun.)
Sinəsi yara, Bakı,
Yaxdılar qara, Bakı,
Yağının fitvasıyla
Qarışdı ara, Bakı.
Didilən canlarım oy!
Tökülən qanlarım oy!
Başım, qollarım hanı?
Axır köksümün qanı,
Qana susayan yağı,
Sən verdin, aldın canı?
Bağlanan yollarım oy!
Zəncirli qollarım oy!
İgidim ölmə dayan,
Bağlı gözün aç, oyan,
Çərxin tərsə çevrilsin,
Bizi bu günə qoyan.
Lay-divar nərlərim oy!
Qeyrətli ərlərim oy!
Yağı canın üzülsün,
Bəxt ulduzun süzülsün,
Bağrıma dəyən güllə
Ürəyinə düzülsün.
Sussuz dodaqlarım oy!
Sinədə dağlarım oy!
Lənkəranda ölən mərd,
Üzdü bizi şivən, dərd,
Qara geyib gələrdim…
Kəsib yolları namərd.
Dağılan sinələr oy!
Uçulan binələr oy!
Qalanın yolu bağlı,
Qalmışam qolu bağlı,
Gəlməyə yağı qoymur,
Yol güllə dolu, bağlı.
Binədə şəhidim oy!
Əyilməz igidim oy!
Dilimi bağladılar,
Sinəmi dağladılar,
Arxamca gülənlərim
Üzümə ağladılar.
Torpağa düşənim oy!
Qanında bişənim oy!
Haqqımı min yol dedim,
Vətəndən hara gedim?
Qanun-höküm yağıda,
Kimə şikayət edim?
Ay şəhid cavanım oy!
Batırılan qanım oy!
Məzarsız qalan, şəhid,
Varlığı talan, şəhid,
Torpağında doğulub
Torpaqdan olan, şəhid.
Bəxtsiz igidlərim oy!
İtgin şəhidlərim oy!
Maştağa qana batıb,
Orda bir şəhid yatıb,
Tanrı qanı görmədi,
Dünyanın axrı çatıb.
Yollarda ölənim oy!
Yüzə bölünənim oy!
İstəklim güllələndi,
Köksü qana bələndi,
Ahımdan fələyin də,
Gözündən qan ələndi.
Nakam solanlarım oy!
Şəhid olanlarım oy!
Yatağın buza döndü,
Talesiz qıza döndü,
Ömrün yağı əlində
Sönən ulduza döndü.
İgid, qorxmaz ərim oy!
Didilən hünərim oy!
Bu sinəmi qəm yarar,
Gözlərimsə haqq arar,
Şəhid atasın balam
Ömrü boyu axtarar…
Əsir qalalarım oy!
Yetim balalarım oy!
Torpağa düşən, bacım,
Canla əlləşən, bacım,
Şəhid sinən didilib
Yuyulmur nə‘şin bacım.
Qanlı köynəklərim oy!
Ölən diləklərim oy!
Nə’şimi tanklar üyüb,
Can üstə min yol söyüb,
Məhkumam döymə, yağı,
Məni öz bəxtim döyüb.
Tək ayaq məzarım oy!
Bu qanlı gülzarım oy!
Qara yanvar nə nəhsdi?
Yağı yolları kəsdi…
Əliyalın Bakımı
Öldürməyə tələsdi.
Sınan ayaqlarım oy!
Qanlı bayraqlarım oy!
Gecəmi gündüz etdim,
Zülümlə mərd böyütdüm,
Yağı tank altda əzdi,
Əcəb kamıma yetdim.
Şəhid ananlarım oy!
Ərsiz sonalarım oy!
Şəhid anam, bacım vay,
Aşdı başdan acım vay,
Kimə dil açım, Allah,
Yoxmu bir əlacım vay?
Batıbdı harayım oy!
Uçubdu sarayım oy!
Yağdı güllələr qəfil,
Bu dərdi götürməz fil,
Sən toyların qızıydın
Yasa batdın qərənfil.
Ah, qanlı güllərim oy!
Dəhşətli illərim oy!
Neftçalanı tutdular,
Sinəsin qanatdılar,
Tikəmiz boğazlarda
Haqqı-say unutdular.
Bəbəkdə sellərim oy!
Köməksiz ellərim oy!
Düşmən tələ qurubdu,
Evdə üzə durubdu,
Sinəmdən qorxan yağı
Kürəyimdən vurubdu.
Qanlı qucaqlarım oy!
Sönən ocaqlarım oy!
Ayaqlarım yox gələm,
Sınmış qollarım qələm,
Güllə başda, sinədə,
Ürək can vermir öləm.
Dayanan saatım oy!
Pozulan həyatım oy!
Yaram sürər ağlama,
Uzun sürər ağlama,
Örpəyi üzünə tut,
Yağı görər ağlama.
Ağrılı ürəyim oy!
Puç olan diləyim oy!
Anam, bacım qarada,
Min güllə bir yarada,
Yağı qaldı kənarda
Biz qırıldıq arada.
Dərdli dağım, daşım oy!
Şəhid vətəndaşım oy!
Yağı çırağın sönsün,
Sinənə əcəl ensin,
Nahaq qanlar tökənin
Qanı çaylara dönsün.
Haqqsız güllənənim oy!
Əcəlsiz ölənim oy!
Allah, bu necə işdi?
Süngü sinəmi deşdi,
Bağrımdan keçən güllə,
Min yol yerin dəyişdi.
Zəncirli Vətənim oy!
Min ölüb-itənim oy!
Yağını dərd əyəydi,
Qapısın vay döyəydi,
Sənə dikilən güllə
Ürəyimə dəyəydi.
Bəxti kəm sevgilim oy!
Öz qismətim, gülüm oy!
Qəddi əyilən canım,
Bağrı üyülən canım,
Əsirlik zindanında
Haqsız döyülən canım.
Zəncirli qollarım oy!
Heysiyyatım, arım oy!
O vay sözünə qurban,
Çıxan gözünə qurban,
Bircə oğul itirən,
Özüm özünə qurban.
Sinəsi dağlarım oy!
Min yerdə ağlarım oy!
Dağ-daş nalədən dindi,
Yaralı qəlb döz indi,
Ölüm əcəl işidi,
Heyif, yağı sevindi.
Yaralı gözlərim oy!
Ağlar gündüzlərim oy!
Nahaq qanlara uyan,
Zülmün Tanrıya əyan,
Balan atasız qalsın,
Məni atasız qoyan.
Qanlı dodaqlarım oy!
Sınan budaqlarım oy!
Suraxanı, yol qanlı,
Həm sağ, həm də sol qanlı,
Düşmən atan güllədən
İgidim yarımcanlı.
Çəkilməyən dərdim oy!
Qalıb yerdə mərdim oy!
Şəhid qollarım üstə,
Ağı desin el pəstə,
Səni bu hala salan-
Ürəyimdən su istə.
Soyuq otaqlarım oy!
Qara yataqlarım oy!
Min-min güllə çapardı,
Başımı tank qopardı,
Mən səni tək qoymazdım,
Qəfil güllə apardı.
Mənsiz qalan yarım oy!
Əhdə vəfadarım oy!
Yağı köksümü diddi,
Öldürdü kama yetdi,
Yarsa mənim üstümdə
Özünü şəhid etdi.
Dünyada ğərəyim oy!
Sən mənim mələyim oy!
Bu güllə hardan yağır?
Tökülür ağır-ağır.
Aç gözünü bax, fələk,
Parça-parçadır bağır.
Kimdən haqq diləyim oy?
Dünyada gərəyim oy!
Gəncənin yolu müşkül,
Güllə açdı qəlbdə gül…
Nahaqqı haqq eyləyən,
Qanunun başına kül.
Sönən sobalarım oy!
Dərdli obalarım oy!
Laçının yolu yağı,
Güllədir solu-sağı,
Məni Şuşamdan edən
Balan görsün yurd dağı.
Dərdli Qarabağım oy!
Pozulan növrağım oy!
Qubanın yolu bəlli,
Tanklar gəlir yüz, əlli,
Qalmısan qan içində
Yox dada yetən, elli.
Qəfil fəlakətim oy!
Əsir məmləkətim oy!
Belə əsmə qəm yeli,
Tutub zülüm, qan eli,
Gülləni yağdıranın
Haqdan kəsilsin əli.
Bağrımı paralar oy!
Dərd məni qaralar oy!
Xankəndinə tank çapar,
İçimizə qəm yapar,
Qanımızı tökəni
Əzrayıl, özün apar.
Qurda yem canlarım oy!
Günahsız qanlarım oy!
Dilim lal, ürəyim qor,
Qanun, höküm əldə zor,
Günümüzü tar edən
Görən gözün olsun kor.
Bükülən dizlərim oy!
Boğulan sözlərim oy!
Göyçənin bağrı qandı,
İnsaf, mərifət yandı,
İmperiya əliylə
İrəvan Yeravandı.
Hanı igid ordum oy?
Əldən gedir yurdum oy!
Ağdərəni tutdular,
Spitak ucaltdılar,
Bağrımdakı körpəyə
Qəfil güllə atdılar.
Evdə yananlarım oy!
Çöldə donanlarım oy!
Göyçə gölü qanlıdır,
Göyləri dumanlıdır,
Yağı əldə məzarlar,
Necə ah-amanlıdır.
Ağır müsibətim oy!
Qanlı hekayətim oy!
Ünüm haqqa ucalsın,
Düşmən dərddən qocalsın,
Məni yurdumdan edən-
Yurdun yadlara qalsın.
Qanlı ev-eşiyim oy!
Gülləli beşiyim oy!
Naxçıvanım dardadır,
Haqq, ədalət hardadır?
Harda ki, qan tökülür
Allahsızlıq ordadır.
Ağrılı günlərim oy!
Bağlı düyünlərim oy!
Yaman gün gedər, gəlməz,
Mərd namərdə əyilməz,
Zor ilə alınan yurd-
Özününki deyilməz.
Əldən gedən elim oy!
Qıfıllanmış dilim oy!
Güllə şimşək tək çaxır,
Küçədən qanlar axır…
Sən can üstə, şəhidim,
Gözüm gözünə baxır!
Gücüm çatmır sənə oy!
Düşmən daşa dönə oy!
Yağı quduzdu, yaddı,
Köksə min güllə atdı,
Əcəl olsa nə dərdim?
Öldürənim cəlladdı.
Yoxdu bir günahım oy!
Hardadı Allahım oy?!
Ağlasın kaman, neyim,
Kəsilib daha heyim,
Öz gülləmdi sinəmdə
Bu dərdi kimə deyim?
Tanklarla döyüldüm oy!
Yetiş dada öldüm oy!
Sumqayıt yolunda qan,
Bədən öldü, uçdu can,
Alimi tank altında
Yox olsun belə dövran.
Kağızım, qələmim oy!
Qaralan aləmim oy!
Sumqayıtı çaldılar,
Qan töküb alçaldılar,
Yurdun alimlərini
Tank altına saldılar.
Şəhid olan adım oy!
Boğulan fəryadım oy!
Hava şaxta, soyuqdu,
Qəlb güllədən oyuqdu,
Allahın günahı yox,
Yuxarıdan buyruqdu.
Qanla dolu küçəm oy!
Ay imkansız gecəm oy!
Qurda ümid əbəsdi,
Haqsızlıq haqqı kəsdi!
Şirinxanım bir bülbül…
Çırpındığı qəfəsdi.
Ölən həqiqətim oy!
Didərgin millətim oy!!!
26.01.1991-27.10.1991
Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN
Şəkilin açıqlaması yoxdur.

DİLİ BAĞLI, YOLU BAĞLI GÜNEYİM

Bu tayından, o tayına haray var,

Ürəklərdə nalə dolu min vay var,

Soyu, kökü dəfn eləyən saray var,

Haqqımızı boğan şərə nə deyim?!

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Düşmənlərin  əlində çox əzildik,

Ayrı düşmüş yurdlar üçün üzüldük,

Yağıların qədəhinə süzüldük,

Qalx ayağa, ölüb itsin gileyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Əcdadımız min bir dəfə səhv etdi,

İçə girmiş yağıları əfv etdi,

Öz-özünü kimliyindən məhv etdi,

Çəkmək olmur bu ağrını, neyləyim?!

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Cana gəldik parça-tikə olmaqdan,

Bir-birindən yadtək ayrı qalmaqdan,

Göz yaşıtək bəbəklərə dolmaqdan,

Demə mənə yox taqətim, yox heyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Dəmir yumruq cuşa gəlib it qovur,

Düşməninin bağrını dəl, od sovur,

Hərəkət et, heç dayanma bir hovur,

Uğurunu misra-misra de, öyüm,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Qatilləri yolun üstdən süpür, at,

Azadlığın içindədir xoş həyat,

Niyə lazım başı yaran daş həyat?!

Mən də sənə bütövlüyü diləyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

Araz bizi yaman böldü ikiyə,

Doğulandan pis baxıram ikiyə,

Yalvarıram, dönmə daha sərkiyə,

Azğınların başına daş ələyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

 

O tay, bu tay sözün dildən qopardaq,

Ayrılığı  aydan, ildən qopardaq,

Azərbaycan adlı eldən qopardaq,

Öpüm səni, ürəyimə bələyim,

Dili bağlı, yolu bağlı Güneyim.

11.11.2022

 

ARAZ, HARAY EYLƏ, GÜNEYDƏ QAN VAR  

Niyə lal axırsan? Bir hayqırsana,

Sükutun bağırın özün qırsana,

Yağının önünü kəsib, dursana,

Yurdu kölə edən cahil İran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Təbrizi, Urmini dinlədinmi heç?

Bizimtək ağrıyıb inlədinmi heç?

Dar ağacı, zəncir Rəbbə dinmi heç?

Dinlə terror olmaz, əgər Quran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Adın islam qoyan dinə suç edir,

Rəbbə ibadətin şərə uc edir,

Kafirə əl tutur, özün bic edir,

Zülmə rəvac verən ara vuran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Türk dilə həsrətdi o tayda xalqım,

Mənim də o tayla birləşmək haqqım,

Bir bayraq altında yerləşmək haqqım,

Ədalət kürsüsün sayan cahan var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Ah-vaya batıbdı qardaş-bacımız,

Onlar nalə çəkir artır acımız,

Güneyli-qüzeyli Vətən tacımız,

Orda dili bağlı can içrə can var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Öz ana dilinə həsrətdi millət,

Yandırır ürəyi ah-nalə, zillət,

Bu nə köləlikdi, bu nə itaət,

İnsanlıq ölməyib hələ vicdan var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Ərz et, Bəzz qalası qalxsın oyansın,

Babəkin ruhunu qoynunda ansın,

Bizimtək titrəsin, bizimtək yansın,

Yurdları dikəldib min il quran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Çağır Səttarxanı gəlsin haraya,

Ruhu nalə çəksin dikələn vaya,

Qəlbimiz alışır yanır o taya…

Bu tayda köz olan könlü viran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

O taylı, bu taylı Vətən bir olsun,

Canımız bu eşqlə qoy əlbir olsun,

İstəklər qovuşsun cana sirr olsun,

Diləyi diləyə yetirən an var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Bakı bir qulaq ver Ərdəbilinə,

İçində hicranın aşkar bilinə,

Denən heyran oldum şirin dilinə,

Damarda qanına bir doğma qan var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Qalxıb el ayağa azadlıq deyir,

Yurda başdan-başa abadlıq deyir,

Dünya etməməli bu haqqı seyir,

Dili türki deyən böyük Turan var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

 

Denən Şadimanı üzür ayrılıq,

Bağrına əzablar düzür ayrılıq,
İstəmir Vətəndən üzr ayrılıq,

Bu acı dəhşəti səndən soran var,

Araz, haray eylə, Güneydə qan var.

01.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏNABİ HAQDAN YAN KEÇƏNLƏR

Isa peyğəmbər, xristianlıq inanca görə Allahın oğlu( islamda bu küfür sayılır, çünki Allah Yaradandı). Əslində İsa peyğəmbər haqqında tarixi bilgi yoxdur. Yəni tarixi şəxsiyyət kimi təsdiqini tapmayıb. İsa peyğəmbərin on iki həvarisi var idi, Latınca İsa Messi adlanır, Messinin mənası xilaskar deməkdir, yəni Allah onu öz yanına aparıb, o yer kürəsinə gəlib İsaya inancıları xilas edəcək. İslamın şiyəlik məzhəbində 12 iman və 12-ci imam Mehdi gəlib şiələri xilas edəcək. Onu da Allah öz yanına aparıb.Yəni xilaskar Allah yox, Mehdidir. Mehdi ilə Messinin bir-birinə bənzərini görürsünüzmü? Görürsünüzsə onda deyin görüm bu nə məsələdir? Özü də mənim üstümə hücuma keçməyin, mən özüm şiə inanclı bir ailədə doğulmuşam və heç bir məzhəbi qəbul etmirəm. Yaradan insana düz yola yönəldən vicdan bağışlayıb. Əgər o adamı narhat etmirsə, onda heç bir dindən və Yaradana sevgidən söhbət gedə bilməz, Yetər ki, içimizdəki vicdanı cilalayaq. Allah hər birimizi cənabi Haqqın yolunda dürüst etsin. Amin!!!
bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort bayan - mersin eskort