NURLARA BOYANDI

Əvvəl yağış yağdı, sonra gün çıxdı,

Nurlara boyandı üzü Qusarın.

Buludlar göylərdən qıyğacı baxdı,

Günəşdən ələndi közü Qusarın.

 

Ruhu heyran edir bu cənnətməkan,

Verir həyat üçün canlara təkan,

Açılır göylərin seyrinə imkan,

Getməz ürəklərdən izi Qusarın.

 

Dağları möcüzə, parkları meşə,

Burda göz oxşayır hər kiçik guşə,

Bura ayaq qoyan çəkməz əndişə,

Bumbuz bulaqlardı gözü Qusarın.

 

Bülbüllər ağacda oxur ahəstə,

Dilləri üstündə doğulur bəstə,

Bulud da gizlənir, durmayır qəsdə,

Nağıldır, dastandır özü Qusarın.

 

Dağlar çəkir belə göyqurşağını,

Görməsin şimşəklər qoy aşağını,

Dumana bürüyür göy Şahdağını,

Qapanır yoxuşu, düzü Qusarın.

 

Uçur qartalları başının üstə,

Qaya gül bitirir daşının üstə,

Gecə vəsmə çəkir qaşının üstə,

(Zaman da yaş qoyur yaşının üstə,)

Diilərdə şərqidir sözü Qusarın.

 

Tale ömür atın yamanca çapdı,

Canım rahatlığı burada tapdı,

Şəninə ilhamım misralar yapdı…

Şadiman vurğunu düzü Qusarın.

08.08.2022

 

RUHUMU GÖYLƏRƏ APARAN YAĞIŞ

Məni bu dünyadan qoparan yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Yenə dolub könlüm bulud sayağı,
Səndəmi tapmışam cana dayağı?
Dəyə bilməz qəlbə şərin ayağı,
Var sinə içində dağ-aran yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Dolub boşalıram mən də sənintək,
Gəl tut əllərimdən aləmə yetək,
Göyün ahənginə damlalar tütək,
Alışan sinəmə var çaran yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Yer-göy atəşdəydi, ələ gürşadı,
Yaşam təşnəsidi buludun adı,
Sənin möhtacındı insan övladı,
Büllur dənələrdən tac quran yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Sehrinə bürünüb bağ-bağça yenə,
Mirvari damlalar bəzək köksünə,
Kainat içinə baş vurur sinə,
Yu gur tellərini, dur daran yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Yazılıb möhtəşəm sehrin üzündə,
Təbiət sevincin bir duy özün də,
Oturub yuyunur quşlar dizində,
Buluda mələksən coşur can yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Necə ram etmisən Şadimanı sən,
Apardın qəlbimdən ah-amanı sən,
Yerlərin təbibi, can loğmanı sən,
Atəşə su səpdin gülür an yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
Məni bu dünyadan qoparan yağış,
Ruhumu göylərə aparan yağış.
24.07.2022

MİLLİ MƏTBUAT GÜNÜ

Azərbaycanda milli mətbuatın, ana dilində ilk qəzetin nəşrə başlamasının 147 ili tamam olur. 1875-ci ilin 22 iyulunda görkəmli maarifçi, təbiətşünas alim, publisist, mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu “Əkinçi” qəzeti ilə xalqımızın milli oyanışında yeni səhifə açılıb.
Vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabi böyük əzab-əziyyətdən sonra ana dilində ilk qəzetin çapına müvəffəq olmuşdu. 1875-ci ilin 22 iyul tarixindən 1877-ci ilin 29 sentyabr tarixinə qədər çapını davam etdirən “Əkinçi” ayda iki dəfə 300-400 tirajla nəşr edilib. Bu müddət ərzində qəzetin 56 nömrəsi işıq üzü görüb.
“Əkinçi” qəzetində dövrün görkəmli alim və ziyalılarının – Nəcəf bəy Vəzirovun, Moskvadan Əsgər ağa Goraninin, Şamaxıdan Məhəmmədtağı Əlizadə Şirvaninin, Dərbənddən Heydərinin göndərdikləri məktublar, Seyid Əzim Şirvaninin şeirləri və Mirzə Fətəli Axundzadənin “Vəkili-naməlumi millət” imzası ilə məqalələri dərc olunurdu.
Azərbaycan milli mətbuatının zəngin inkişaf yolu ictimai fikir tariximizin mühüm bir hissəsidir. Milli mətbuatımız “Əkinçi” ilə başlanan maarifçilik, yeniləşmə, çağdaş mədəni təfəkkür xəttini davam etdirərək xalqımızın milli özünüdərkində, milli oyanış prosesində müstəsna rol oynayıb. Zərdabi və onunla birlikdə bu qəzetdə əməyi olan maarifpərvər yazarlar xalqı cəhalət və qəflət yuxusundan oyatmağa çalışırdılar. Təbii ki, bütün bunlar dövrün hakim dairələrini rahatsız etməyə bilməzdi. Üstəlik, çarizmin diktəsi ilə özlərini “ziyalı” sayan bəzi üzdəniraqlar da “Əkinçi”nin üzərinə hücuma keçirdilər. Beləliklə, 1877-ci il sentyabrın 29-da “Əkinçi” öz nəşrini dayandırmağa məcbur oldu. Azərbaycan milli mətbuatının təməlini qoyan bu qəzet, ikiillik ömür yaşasa da, xalqın milli və müasir ruhda tərbiyə olunmasında çox böyük rol oynadı. “Əkinçi”dən sonra onun yolunu milli mətbuatın yeni səhifələrini açan “Ziya”, “Kəşkül”, “Kaspi” və digər qəzetlər davam etdirdi.
Mətbuat özlüyündə cəmiyyətin aynası, ictimai şüurun, mənəviyyatın inikasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan milli mətbuatı tarixinin ilk səhifələrindən həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı, fəal təbliğatçısı və qoruyucusu kimi məsul bir missiyanı da yerinə yetirib. Həsən bəy Zərdabinin fəaliyyəti bu baxımdan böyük örnəkdir. Zərdabi 1873-cü ildə peşəkar milli teatrımızın yaranmasında, ilk teatr tamaşasının hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdi. O, mütəfəkkir bir ziyalı kimi xalq yaradıcılığına dərindən bələd idi, folklor musiqi nümunələrimizi toplayır, “Əkinçi” qəzetində dərc etdirir, həmçinin dövrün ziyalılarını bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırırdı. “Əkinçi” fəaliyyətini dayandırandan sonra da Zərdabi bu yöndə fəaliyyətini davam etdirirdi və 1901-ci ildə ilk dəfə “Türk nəğmələri məcmuəsi”ni nəşr etdirərək bu zəngin mənəvi xəzinəmizin qorunub saxlanmasına töhfəsini verdi.
Bir 1 nəfər və mətn şəkili ola bilər

 

DİLƏKLƏRLƏ GƏL

Ey səhər, gəlirsən diləklərlə gəl,
Arzusu gözündə qalan olmasın!
Kəsilsin haqlara uzanan şər əl,
Heç bir gülüstanlıq vaxtsız solmasın!…

Səadət qapısı açılı qalsın.
Adam adam olsun bir ömür boyu.
Canın bacasından şadlıq ucalsın,
Aləmə yar olsun insan kök-soyu.

Ürəyin niskili gözü oymasın.
Hamı xöşbəxtlikdən bir ömür dadsın.
Ağlımız hiss etsin həyat təmasın,
Qəlbdən ağrıları, əzabı atsın!

Ey səhər, nurunu ələ hər yana,
Dünya qurürlansın, təbiət gülsün.
Eşqindən doğmalıq var Şadimana,
Günəşin atəşi könlə tökülsün!

14.07.2022

bodrum eskort - eskişehir eskort - eskort mersin - mersin eskort bayan - mersin eskort