Filim info@shrinxanim-shadiman.net

 

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ

Vətənin bəxti gülür,

Üstünə nur tokülür,

Yağı beli bükülür,

Bağrına dağ çəkilir.

 

Salıb aləmə səsi,

Kəsir düşmən nəfəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Türkün özü var olsun,

Allah ona yar olsun,

Vətən laləzar olsun,

Xainə məzar olsun,

 

Gülsün Odlar ölkəsi,

Artsın yaşam həvəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Sülh gəldi yurdumuza,

Eşq olsun Ordumuza!

Görməsin heç dərd, qəza,

Şərəf tarixin yazan,

Yağıya qəbir qazan-

 

Qırdı, yıxdı qəfəsi,

Yox oldu yad tənəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Var olsun qoy Ərdoğan,

Düşmən hiyləsin boğan,

Yurda Günəştək doğan,

Sözlərindən nur yağan,

 

Vətənə yar kəlməsi,

Dünyaya car naməsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Gəlib Vətənə arxa,

Düşmən yandırıb yaxa,

İçinə od buraxa,

Cıdır düzünə çıxa,

Şiş zirvələrə baxa.

Dayaq ola İlhama,

Yetirə yurdu kama,

Göl olar dama-dama,

Deyib aqillər ama…

 

Olmayaq yad təbəsi,

Yurdumun qələbəsi,

Şuşa Bəyannaməsi.

 

Vətənimin nicatı,

Xoş, firavan həyatı,
Qoy çapsın murad atı,

Qursun zaman saatı.

 

Azərbaycan ölkəsi,

Heyran etsin hər kəsi,

Bəxtiyarlıq nəğməsi,

Şuşa bəyannaməsi.

 

Türkiyə canımızdı,

Damarda qanımızdı,

Firavan anımızdı,

Paşam, Sultanımızdı.

 

Atatürkün sevdası,

Düşüb qəlbə nidası,

Şuşa bəyannaməsi.

 

Şadiman, gülsün üzün,

Gəzsin aləmi sözün,

Görməsin nəmi gözün,

Alışsın odun, közün,

 

Qələmimin həvəsi,

Alışdırır nəfəsi,

Şuşa bəyannaməsi!

 

20.06. 2021

Qusar şəhəri

DEDİKLƏRİM

İnsanlıq öləndə bəşəriyyət can verir…

DÖRDLÜK

Hər ümid insana çıraq kimidir,
Qatı açılmamış varaq kimidir.
Arzuya bağlayır həyat yaşamın,
Sabahın müjdəsi soraq kimidir.
27.04.2021

DÜNYA ŞEYTAN İÇİNDƏ

Ərşi, kürşü ram edən,
Acılarla kam edən,
Qəlbə dərdi dam edən,
Bədənlərlə şam edən,
Zalımlar can biçində,
Dünya şeytan içində.
Yıxılıb haqq guşəsi,
Kəsir nahaqq tişəsi,
Sınır ürək şüşəsi,
Artır iblis nəş’əsi,
Hamı niyə, neçində?
Dünya şeytan içində.
Yerdən göyə fəryaddı,
Can bədəninə yaddı,
Ağızlarda imdaddı,
Şər hər işdə abaddı,
Bəşər köçə-köçündə
Dünya şeytan içində.
Can üzülür ah ilən,
Vicdanlar günah ilən,
İllətlər sabah ilən,
Zaman keçə-keçində,
Dünya şeytan içində.
Rəbbim bizi yaratdı,
Canı bədənə atdı,
Vəhləri ağla qatdı,
Ondan kitab ucaltdı,
İmtahanı həyatdı!
Varı olan heçində,
Dünya şeytan içində.
İnsan qocalır niyə?…
Əllər uzanıb göyə,
Başına döyə-döyə,
Əzrayıl gəlir iyə,
Fələk seçə-seçində,
Dünya şeytan içində.
Şadiman, adəm yolu,
Fitnə-feyillə dolu,
Bağlanıb haqqın qolu,
Zaman bilmir sağ-solu,
Qanlar içə-içində,
Dünya şeytan içində.